ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarıkoç, Emine İyigün, Cengizhan Açıkel, Mustafa Başbozkurt.

Abstract
Objective: Body image is a multidimensional structure that not only limited with person’s physical appearance but also contains person’s attitudes towards one’s body and self-perception. The Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI) was developed to measure the quantities the effects of one’s body image on various self-experience and life contexts. In this study, it is aimed to examine the validity and reliability of the Turkish version of BIQLI and to evaluate the psychometric properties. Methods: After obtaining the necessary permissions, Turkish language and cultural appropriateness of the inventory has been studied firstly. Research was conducted with 275 volunteers who attend a university college education female student in Ankara. The Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) was used for the criterion validity. In order to determine the construct validity of Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI), factor analysis was conducted. Results: Factor analysis yielded four factors: effect on the self-value, effect on daily life, and effect on interaction with opposite sex, effect on behavior/attitude. The Cronbach’s alpha for the BIQLI was 0.89. The computed test re-test reliability coefficient for the BIQLI was 0.92. It was found a correlation which was strong negative and significant (r=-0.62) between BIQLI and SAAS. Discussion: The Turkish version of BIQLI (BİYNEÖ) is an inventory which has sufficient reliability and validity for use in Turkish society.

Key words: body image, quality of life, validity, reliabilityBeden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin (BİYNEÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Ozet
Amaç: Beden imgesi sadece kişinin fiziksel görünüşü ile sınırlı olmayan, aynı zamanda kişinin bedeni ve kendilik algısına karşı tutumlarını da içeren çok boyutlu bir yapıdır. Bu çalışmada, Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin (BİYNEÖ) Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Gerekli izinlerin alınmasından sonra, ölçeğin önce Türkçe dil ve kültür uygunluğu çalışılmış, daha sonra Ankara’da bir üniversitede yüksekokula devam eden, araştırmaya katılmaya gönüllü 275 kız öğrenciye uygulanmıştır. BİYNE֒nün faktör yapısını ortaya koymak üzere faktör analizi yapılmıştır. Ölçüt geçerliliğini sınamak amacıyla eş zamanlı Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) uygulanmış, iç tutarlılığına bakılarak test-tekrar test güvenilirliği sınanmıştır. Sonuçlar: Faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin özgün formundan farklı olarak tek faktörlü olmayıp dört faktörlü (kendilik değeri üzerine etki, günlük yaşantı üzerine etki, karşı cinsle etkileşime etki, davranış/tutum üzerine etki) bir yapıda olduğu belirlenmiştir. BİYNEÖ için iç tutarlılık katsayısı 0.89 ve test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. BİYNEÖ ile SGKÖ arasında -0.62 değerinde negatif yönde, güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tartışma: Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin Türkçe formu (BİYNEÖ), Türk toplumunda kullanılmak için yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Beden imgesi, yaşam niteliği, geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Meral Demiralp
Articles by Bahtiyar Demiralp
Articles by Gamze Sarıkoç
Articles by Emine İyigün
Articles by Cengizhan Açıkel
Articles by Mustafa Başbozkurt
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3673
Downloaded: 1109
Cited: 0


REFERENCES
1. Croll J. Body image and adolescents. J Stang, M Story (Eds.), Guidelines for Adolescent Nutrition Services, Minneapolis, MN: Center for Leadership, Education and Training in Maternal and Child Nutrition, Division of Epidemiology and Community Health, School of Public Health, University of Minnesota, 2005, p.155-166.
2. Gleeson K, Frith H. (De) constructing body ýmage. J Health Psychol 2006; 11:79-90. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Cash TF, Fleming E. The impact of body image experiences: Development of the body image quality of life inventory. lnt J Eat Disord 2002; 31: 455-460. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
4. Cash TF, Morrow JA, Hrabosky JI, Perry AA. How has body image changed? A cross-sectional investigation of college women and men from 1983 to 2001. J Consult Clin Psychol 2004; 72:1081-1089. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
5. WHOQOL Group. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. Soc Sci Med 1998; 46:1569-1585 [DOI via Crossref]   
6. Hovardaoðlu S. Vücut algýsý ölçeði. 3P Dergisi 1993; 1:26.
7. Gökdoðan F. Orta Eðitime Devam Eden Ergenlerde Beden Ýmajýndan Hoþnut Olma Düzeyi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.
8. Doðan T, Sapmaz F, Totan T. Beden imgesi baþ etme stratejileri ölçeðinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalýþmasý. Anadolu Psikiyatri Derg 2011; 12:121-129.
9. Eser SY, Fidaner H, Fidaner C, Elbi H, Eser E, Göker E. Measure of quality of life WHOQOL-100 and WHOQOL-Bref. 3P Dergisi 1999; 7(Suppl.2):5-13.
10. Eser E, Fidaner H, Fidaner C, Eser SY, Elbi H, Göker E. Psychometric properties of WHOQOL- 100 and WHOQOL-Bref. 3P Dergisi 1999;7(2 Suppl.):23-40.
11. Koçyiðit H, Aydemir Ö, Fiþek G, Ölmez N, Memiþ A. Kýsa Form-36'nýn Türkçe versiyonunun güvenilirliði ve geçerliliði. Ýlaç ve Tedavi Derg 1999; 12:102-106.
12. Küçükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gürsel Y, Whalley D, Arasil T. The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. Int J Rehabil Res 2000; 23:31-38. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
13. Carr AJ, Gibson B, Robinson PG. Measuring quality of life. Is quality of life determined by expectations or experience? BMJ 2001; 322:1240- 1243. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
14. Cash TF, Jakatdar TA, Williams EF. The body image quality of life inventory: further validation with college men and women. Body Image 2004; 1:279-87. [DOI via Crossref]   
15. Gorusch RL. Factor Analysis. Second ed., Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1983.
16. Hatcher LA. Step-by-step Approach to Using the SAS System for Factor Analysis and Structural Equation Modeling. Cary, NC: The SAS Institute, 1994.
17. Hart TA, Flora DB, Palyo SA, Fresco DM, Holle C, Heimberg RG. Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment 2008; 15:48-59. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
18. Doðan T. Sosyal görünüþ kaygýsý ölçeði'nin (SGKÖ) Türkçe uyarlamasý: Geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý. Hacettepe Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi 2010; 39:151-159.
19. Büyüköztürk Þ. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabý. On üçüncü baský, Ankara: Pegem Akademi, 2011.
20. Folse VN. Self concept, psychosocial basis for nursing practice. P Potter, A Perry (Eds.), Fundamentals of Nursing, Canada: Elsevier Mosby, 2013, p.658-673.
21. LeMone P, Burke KM. Medical-Surgical Nursing Clinical Thinking in Client Care. Third ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2004. [Pubmed]   
22. Stuart GW. Self-Concept responses and dissociative disorders. GW Stuart (Ed.), Principles and Practice of Psychiatric Nursing, ninth ed., USA: Mosby, 2008, p.257-282.
23. Acar ÖT. Kocaeli Üniversitesi Beden Eðitimi Yüksekokulu ve Mimarlýk-Mühendislik Fakültesi Öðrencilerinde Beden Algýsý ve Ýyilik Halinin Beden Kitle Ýndeksi ve Vücut Yað Daðýlýmý ile Ýlgisi. Yayýmlanmamýþ Týpta Uzmanlýk Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi, 2010.
24. Güneþ Ý. Medyada Yer Alan Kadýn Bedeni Ýmgeleri ve Kadýnlarda Beden Ýmgesi Hoþnutsuzluðu. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ýzmir, Ege Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 2009.
25. Hausenblas HA, Fallon EA. Relationships among body image, exercise behaviour, and exercise dependence symptoms. Int J Eat Disord 2002; 32:179-185. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
26. Bonsergent E, Benie-Bi J, Baumann C, Agrinier N, Tessier S, Thilly N, et al. Effect of gender on the association between weight status and healthrelated quality of life in adolescents. BMC Public Health 2012; 12:997. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
27. Huang I-C, Frangakis C, Wu AW. The relationship of excess body weight and health related quality of life: evidence from a population study in Taiwan. Int J Obes 2006; 30:1250-1259. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
28. Tihan AK. Beden Dismorfik Bozukluðunda Klinik, Sosyodemografik Verilerin Ýncelenmesi ve Biliþsel Ýþlevlerin Nöropsikolojik Testlerle Deðerlendirilmesi. Yayýmlanmamýþ Týpta Uzmanlýk Tezi. Ýstanbul, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi, 2009.
29. Tavþancýl E. Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Dördüncü baský, Ankara: Nobel Yayýn Daðýtým, 2010.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135


Web Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=180135 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.180135


AMA (American Medical Association) Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135Vancouver/ICMJE Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2015), [cited May 22, 2019]; 16(Supplement 1): 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135Harvard Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt (2015) [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg, 16 (Supplement 1), 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135Turabian Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. 2015. [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135Chicago Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. "[Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 16 (2015), 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135MLA (The Modern Language Association) Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt. "[Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 16.Supplement 1 (2015), 82-90. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.180135APA (American Psychological Association) Style

Meral Demiralp, Bahtiyar Demiralp, Gamze Sarikoc, Emine Iyigun, Cengizhan Acikel, Mustafa Basbozkurt (2015) [Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): a validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 82-90. Turkish. doi:10.5455/apd.180135

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]