ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children

Füsun Gökkaya, Serap Tekinsav Sütcü.

Abstract
Objective: In recent years bullying has become the subject of many researches, researches which aimed to understand bullying and related factors has been increased, because of the its negative outcomes of bullying in schools. However the number of the studies which investigate the cognitions of children who are bullying others are rare. Because there is almost no scale developed to measures cognitions of bullies. The aim of this study is to develop a measure to evaluate the cognitions about bullying in children and to determine the psychometric characteristics of the scale. Methods: Bullying and the Moral Disengagement Scale and interviews which were done with children were used to develop a 25-item Likert type scale. Cognition about Bullying Inventory for Children was applied with Child Form of Bully-Victim Determination Scale and Bullying Behavior Tendency Scale to 1740 secondary public school students in İzmir, Turkey. Results: Three items in the scale were found as decreasing the alpha coefficient that's why these were eliminated form the scale. Final version was formed as 22-item scale. Internal consistency of the 22-item scale was found to be 0.91. Test retest reliability of the scale was notably high (r=0.79). Varimax rotation was done, as the result of the factor analysis it was found that 48.73% of total variance was explained by 3 factors. Based on correlation concurrent validity of the scale was found to be significant with the Child Form of Bully-Victim Determination Scale “bully” subscale (r=0.40) and with Bullying Behavior Tendency Scale (r=0.52). Conclusions: Cognitions About Bullying Inventory for Children was thought to be reliable and valid in acceptable levels. The scale is thought to be used in evaluation of the cognitions and be used to assess the effectiveness of psychological intervention used to reduce bullying for secondary school.

Key words: school bullying, cognitions, validity, reliabilityÇocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Okullarda yaşanan akran zorbalığı yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle, son yıllarda birçok araştırmaya konu olmuş, akran zorbalığını ve ilişkili olduğu etkenleri anlamaya yönelik çalışmalar artmıştır. Ancak zorbalık uygulayan çocukların bilişsel özelliklerini araştıran oldukça az sayıda çalışma vardır. Çünkü zorbalığa özgü bilişleri değerlendiren ölçme araçları yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda zorbalıkla ilgili bilişleri değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemektir. Yöntem: Zorbalık ve Ahlaki Yargıların Bozulması Ölçeği maddelerinden ve zorba davranışlarda bulunan çocuklarla yapılan görüşmelerden yararlanılarak 25 maddelik Likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. Çocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeği ile Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği-Çocuk Formu ve Zorbalık Davranış Eğilim Ölçeği İzmir’de devlet okullarında okuyan 1740 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Sonuçlar: Ölçekteki üç maddenin alfa katsayısını düşürdüğü saptandığından, bu maddeler ölçekten çıkarılmış, ölçeğe 22 madde üzerinden son şekli verilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0.91 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği de oldukça yüksektir (r=0.79). Varimax döndürmesi uygulanarak yapılan faktör analizi sonucunda toplam varsayansın %48.73’ünü açıklayan üç faktör bulunmuştur. Ölçeğin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği-Çocuk Formu zorbalık uygulayan testi ve Zorbalık Davranış Eğilim Ölçeği ile korelasyonlarına dayanan birleşen geçerliği (sırası ile r=0.40 ve r=0.52) istatistiksel olarak anlamlıdır Tartışma: Çocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeğinin kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin ortaokul öğrencilerinde zorbalıkla ilgili bilişleri ölçmek ve zorbalığı azaltmaya yönelik psikolojik girişimlerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul zorbalığı, bilişler, geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Füsun Gökkaya
Articles by Serap Tekinsav Sütcü
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2130
Downloaded: 569
Cited: 0

REFERENCES
1. Tüzün D, Hergüner S. Okul konsültasyonu. A Baykara (Ed.), Çocuk Hastalýklarýnda Biyopsikososyal Yaklaþým, Ýstanbul: Epsilon, 2007, s.529- 539.
2. Olweus D. Bullying at School. Ninth ed., UK: Blackwell, 2004.
3. Rigby K. Bullying in Schools and What to do about it? Australia: Acer Press, 2007.
4. Doll B, Swearer SS. Cognitive behavioral interventions for participants in bullying and coercion. RB Mennuti, A Freeman, RW Christner (Eds.), Cognitive-Behavioral Interventions in Educational Settings, New York: Routledge Taylor & Francis, 2006, p.183-197.
5. Dehue F, Bolman C, Vollink T, Poewelse M. Cyberbullying and traditional bullying in relation to adolescents' perception of parenting. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation 2012; 5:25-35.
6. Doðan A. Ekolojik sistemler kuramý çerçevesinde akran zorbalýðýnýn incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 2010; 17:149-162.
7. Jacops A. Components of evidence-based interventions for bullying and peer victimization. RG Steele, TD Elkin, MC Roberts (Eds.), Handbook of Evidence-Based Therapies for Children and Adolescents, Kansas: Springer, 2008, p.261-279.
8. Rigby K, Smith PK, Pepler D. Working to prevent school bullying: key issues. PK Smith, D Pepler, K Rigby (Eds.), Bullying in Schools: How Successful Can Interventions Be? Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p.1-13.
9. Piþkin M. Okul zorbalýðý: Tanýmý, türleri, iliþkili olduðu faktörler ve alýnabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eðitim Bilimleri 2002; 2:531-562.
10. Pellegrini AD. School bullies, victims, and aggressive victims: factors relating to group affiliation and victimization in early adolescence. J Educ Psychol 1999; 91:216-224. [DOI via Crossref]   
11. Ayas T, Piþkin M. Lise öðrencileri arasýndaki zorbalýk olaylarýnýn cinsiyet, sýnýf düzeyi ve okul türü bakýmýndan incelenmesi. Ýlköðretim Online 2011; 10:550-568.
12. Menesini E, Modena M, Taný F. Bullying and victimization in adolescence: concurrent and stable roles and psychological health symptoms. J Genet Psychol 2009; 170:115-133. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
13. Þahin M, Akbaba S. Ýlköðretim okullarýnda zorbaca davranýþlarýn azaltýlmasýna yönelik empati eðitim programýnýn etkisinin araþtýrýlmasý. Kastamonu Eðitim Dergisi 2010; 18:331-342.
14. Bender D, Löseli F. Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other antisocial behaviour in adulthood. Criminal Behaviour and Mental Health 2011; 21:99-106. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
15. Farrington DP, Ttofi MM. Bullying as a predictor of offending, violence and later life outcomes. Criminal Behaviour and Mental Health 2011; 21:90-98. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
16. Kim MJ, Catalano RF, Haggerty KP, Abbott RD. Bullying at elementary school and problem behaviour in young adulthood: A study of bullying, violence and substance use from age 11 to age 21. Criminal Behaviour and Mental Health 2011; 21:136-144. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
17. Ünalmýþ M. Lise 1. Sýnýf Öðrencilerinin Zorba/ Kurban Davranýþlarý ile Sosyal Beceri ve Þiddete Yönelik Tutumlarý. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Tokat, Gaziosman Paþa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
18. Atik G, Kemer G. Ýlköðretim ikinci kademe öðrencileri arasýndaki zorbalýðý yordamada problem çözme becerisi, sürekli öfke-öfke ifade tarzlarý ve fiziksel öz yeterliðim rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Dergisi 2008; 23:198-206.
19. Bradshaw A, Sawyer AL, O'Brennan LM. A social disorganization perspective on bullying-related attitudes and behaviors: The influence of school context. Am J Community Psychol 2009; 43:204- 220. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
20. Crick NR, Dodge KA. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychol Bull 1994; 115:74. [DOI via Crossref]   
21. Dodge KA, Coie JD. Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer groups. J Pers Soc Psychol 1987; 53:11-46 [DOI via Crossref]   
22. Slee PT. Bullying: A preliminary investigation of the nature and effects on social cognition. Early Child Development and Care 1993; 87:47-57. [DOI via Crossref]   
23. Sutton J, Smith PK, Swettenham J. Social cognition and bullying: social inadequacy or skilled manipulation? Brit J Dev Psychol 1999; 173:435- 450. [DOI via Crossref]   
24. Bandura A. Moral disengagement in the perpetration of in humanities. Pers Soc Psychol Rev 1999; 3:193-209. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
25. Bandura A. Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. J Moral Educ 2002; 31:101-119. [DOI via Crossref]   
26. Hymel S, Hendorson RN, Bonanno R. Moral disengagement: a frame work for understanding bullying among adolescents. Journal of Social Sciences 2005; Special Issue(8):1-11.
27. Satan A. Ýlköðretim Ýkinci Kademe Öðrencilerinin Zorba Davranýþ Eðilimlerinin Okul Türü ve Bazý Sosyo Demografik Deðiþkenler ile Ýliþkisi. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ýstanbul, Marmara Üniversitesi, 2006.
28. Piþkin M, Ayas T. Akran zorbalýðý belirleme ölçeði çocuk formunun geliþtirilmesi. XVI. Ulusal Eðitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007), Tokat.
29. Kalaycý Þ. SPSS Uygulamalý Çok Deðiþkenli Ýstatistik Teknikleri. Dördüncü baský, Ankara: Asil Yayýn Daðýtým, 2009.
30. Ellis E, Bernard ME. Rational emotive behavioral approaches to childhood disorders. Theory Practice and Research, New York: Springer, 2006. [DOI via Crossref]   
31. Ellis A, David D, Lynn SJ. Rational and irrational beliefs a historical and conceptual perspective. D David, SJ Lynn, A Ellis (Eds.), Rational and Irrational Beliefs: Research, Theory, and Clinical Practice, New York: Oxford University Press, 2010, p.3-23

How to Cite this Article
Pubmed Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346


Web Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=174346 [Access: November 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.174346


AMA (American Medical Association) Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346Vancouver/ICMJE Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2015), [cited November 13, 2018]; 16(Supplement 1): 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346Harvard Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu (2015) [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anadolu Psikiyatri Derg, 16 (Supplement 1), 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346Turabian Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. 2015. [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346Chicago Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. "[Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]." Anatolian Journal of Psychiatry 16 (2015), 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346MLA (The Modern Language Association) Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu. "[Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]." Anatolian Journal of Psychiatry 16.Supplement 1 (2015), 54-63. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.174346APA (American Psychological Association) Style

Fusun Gokkaya, Serap Tekinsav Sutcu (2015) [Development and evaluation of psychometric characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 54-63. Turkish. doi:10.5455/apd.174346

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]