ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts

Başak Ünübol, Hüseyin Ünübol, Rabia Bilici.

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the internalized stigma (IS), addiction characteristics and perceived social support (PSS) characteristics of female inpatient or outpatients undergoing treatment for alcohol and substance use disorder. Methods: This was a cross-sectional, multi-center study. One hundred and five female patients were included according to the criteria of the DSM-5 alcohol or substance use disorder which treated in Istanbul Green Crescents Consultancy Center and four Addiction Centers in Turkey. In this study, an introductory information form, Internalized Stigma in Mental Disorders (ISMI) Scale, Addiction Profile Index (API), Addiction Profile Index-Clinic (API-C) form and Multidimensional Perceived Social Support Scale Re-vised Form (MSPSS) were used. In the evaluation of the data, the number and percentage distributions were made, and the relationship between the variables was examined by analysis of variance and correlation analysis. Results: The mean age of the participants was 30.76. The proportion of currently married was 16.2%, others were single or divorced. 64.7% of the participants stated that they did not work. The economic situation of 78.1% was moderate and low. The relationship between the subscale scores of the ISMI and the MSPSS and API scales were examined. There was a linear relationship showed between alienation, stereotype endorsement and social withdrawal sub-scales of the ISSMD and many features of the API and also depression and anxiety subscales of the API-C. Except for the stigma resistance subscale, a significant positive correlation was found between all subscales of ISMI and MSPSS subscales. Discussion: It is an enormous problem both in Turkey and in the world, stigma has a negative impact on women with addiction was discussed in this study.

Key words: Women, alcohol and substance abuse, internalized stigma, perceived social supportKadın bağımlılarda içselleştirilmiş damgalanmanın bağımlılık özelliklerine ve algılanan sosyal desteğe olan etkisinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Alkol veya madde kullanım bozukluğu nedeniyle ayaktan ya da yatarak tedavi gören kadın bağımlıların içsel-leştirilmiş damgalanmaları (İD), bağımlılık özellikleri ve algılanan sosyal destek (ASD) özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırma, kesitsel tipte, çok merkezli bir çalışmadır. İstanbul Yeşilay Danışmalık Merkezi’n-de ve Türkiye’deki dört AMATEM’de tedavi gören, DSM-5 ölçütlerine göre alkol veya madde kullanım bozukluğu olan 105 kadın hasta alınmıştır. Araştırmada Tanıtıcı Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ), Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) ve Klinik Formu (BAPİ-K) ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Gözden Geçirilmiş Formu (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, sayı ve yüzde dağılım-ları yapılmış, değişkenler arasındaki ilişki varyans analizi ve korelasyon analiziyle incelenmiştir. Bulgular: Katılım-cıların yaş ortalaması 30.76 olarak bulunmuştur. Halen evli olanların oranı %16.2 olup diğerleri bekar veya boşan-mıştır. Katılımcıların %64.7’si çalışmadığını belirtmiştir, %78.1’inin ekonomik durumu orta ve düşük düzeydedir. RHİD֒nün alt ölçek puanlarıyla, ÇBASDÖ ve BAPİ ölçeklerinin ilişkisine bakılmıştır. RHİD֒nün yabancılaşma, kalıp önyargıların onaylanması ve sosyal geri çekilme alt ölçekleriyle, BAPİ’nin birçok özelliği ve BAPİ-K’deki depresyon, anksiyete alt ölçekleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. RHİDO’nün damgalanmaya karşı direnç alt ölçeği hariç, tüm alt ölçeklerle ÇBASDÖ alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tartışma: Katılımcıların İD özelliklerinin hem bağımlılık şiddetlerine, hem de ASD özelliklerine negatif etki ettiği belirlenmiştir. Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada çok büyük bir problem olan İD’nin bağımlı kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Alkol ve madde bağımlılığı, içselleştirilmiş damgalanma, algılanan sosyal destek


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Başak Ünübol
Articles by Hüseyin Ünübol
Articles by Rabia Bilici
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1211
Downloaded: 101
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Unubol B, Unubol H, Bilici R. [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950


Web Style

Unubol B, Unubol H, Bilici R. [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=15950 [Access: September 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.15950


AMA (American Medical Association) Style

Unubol B, Unubol H, Bilici R. [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950Vancouver/ICMJE Style

Unubol B, Unubol H, Bilici R. [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited September 19, 2019]; 20(4): 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950Harvard Style

Unubol, B., Unubol, . H. & Bilici, . R. (2019) [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950Turabian Style

Unubol, Basak, Huseyin Unubol, and Rabia Bilici. 2019. [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950Chicago Style

Unubol, Basak, Huseyin Unubol, and Rabia Bilici. "[Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950MLA (The Modern Language Association) Style

Unubol, Basak, Huseyin Unubol, and Rabia Bilici. "[Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 377-384. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.15950APA (American Psychological Association) Style

Unubol, B., Unubol, . H. & Bilici, . R. (2019) [Investigation of the effect of internalized stigmatization on addiction characteristics and perceived social support in women addicts]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 377-384. Turkish. doi:10.5455/apd.15950

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]