ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Research of marital adjustment and domestic violence among physicians

Zuhal Çakmak Pekşen, Hüseyin Avni Şahin.

Abstract
Objective: This study aimed to determine physicians’ level of marital adjustment and their status of exposure to family violence, and to determine the effects of possible factors on marital adjustment and violence. Methods: This study was a cross-sectional descriptive study performed on a total of 296 married volunteer physicians who served at Van city centrum. The questionnaire form contained Marital Adjustment Test (MAT) to assess marital adjustment. The statistical analysis of the study data was done with One-Way ANOVA and chi-square tests. Results: Our study showed that 56.4% of physicians had marital adjustment in their marriages and 43.6% did not. The mean MAT score of all physicians was 41.99±9.80; they were generally non-adjusted in their marriages. This research revealed that male physicians were more adjusted in their marriage than their female counterparts. It was also shown that physicians who were satisfied with their working position had a significantly greater MAT score than those who were not. Of the enrolled physicians, 41.6% had a history of domestic violence. The exposed domestic violence was emotional in 81.3%, verbal in 74.8%, economic in 25.2%, physical in 10.6%, and sexual in 1.6%. Female physicians were exposed to domestic violence at a greater rate than their male counterparts. Exposure to domestic violence adversely affected marital adjustment. Discussion: This study showed that physicians are generally non-adjusted in their marriages and approximately half of them were subjected to domestic violence. Marital adjustment and domestic violence are interwoven concepts. Among working individuals, both concepts are affected by working conditions. It may be of significant relevance to study in the future the workplace and non-workplace factors, their interaction, and especially gender-specific discrepancies that may influence family life of physicians

Key words: Physician, marital adjustment, domestic violence.Hekimlerde evlilikte uyum ve aile içi şiddet araştırması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı hekimlerin evlilikte uyum düzeylerini ve aile içi şiddete uğrama durumlarını saptamak ve olası ilişkili etkenlerin evlilikte uyum ve aile içi şiddete etkilerini değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışma, Van il merkezinde görev yapmakta olan 296 evli ve gönüllü hekim üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hazırlanan anket formunda evlilik uyumunun değerlendirilmesi amacıyla Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) yer almaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde tek yönlü varyans analizi ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamız sonucunda hekimlerin %43.6’sının evliliklerinde ‘uyumsuz’, %56.4’ünün ‘uyumlu’ olduğu görülmüştür. Tüm hekimlerin EUÖ puan ortalamasına bakıldığında ise 41.99±9.80 olarak bulunmuş olup genel olarak evliliklerinde ‘uyumsuz’ oldukları bulunmuştur. Araştırmada erkek hekimlerin evlilikte uyum düzeylerinin kadın hekimlere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Mevcut çalışma pozisyonundan memnun olan hekimlerin evlilik uyum puanlarının memnun olmayanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmaya alınan hekimlerin %41.6’sının aile içi şiddet öyküsü olduğu saptanmıştır. Uğranan şiddet türlerinin oranları %81.3 duygusal, %74.8 sözel, %25.2 ekonomik, %10.6 fiziksel, %1.6 cinsel şiddet olarak bulunmuştur. Araştırmada kadın hekimlerin erkek hekimlerden daha fazla aile içi şiddete uğradıkları görülmüştür. Hekimlerin aile içi şiddete uğrama durumlarının evlilikte uyum düzeylerini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Tartışma: Bu çalışmada hekimlerin genel olarak evliliklerinde uyumsuz oldukları ve yaklaşık yarısının aile içi şiddete uğradıkları görülmüştür. Evlilik uyumu ve aile içi şiddet içi içe kavram-lardır. Çalışan bireylerde ikisi de çalışma koşullarından etkilenen unsurlardandır. Hekimlerin evlilikleri konusunda evlilik yaşamını etkileyebilecek iş veya iş dışı diğer etkenleri, bu etkenler arasındaki etkileşimi, özellikle cinsiyete özgü ayrılıkları sonraki araştırmalarda ele almak önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hekim, evlilikte uyum, aile içi şiddet


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zuhal Çakmak Pekşen
Articles by Hüseyin Avni Şahin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1290
Downloaded: 59
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Peksen ZC, Sahin HA. Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 418-425. doi:10.5455/apd.13321


Web Style

Peksen ZC, Sahin HA. Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=13321 [Access: September 19, 2019]. doi:10.5455/apd.13321


AMA (American Medical Association) Style

Peksen ZC, Sahin HA. Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 418-425. doi:10.5455/apd.13321Vancouver/ICMJE Style

Peksen ZC, Sahin HA. Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited September 19, 2019]; 20(4): 418-425. doi:10.5455/apd.13321Harvard Style

Peksen, Z. C. & Sahin, . H. A. (2019) Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 418-425. doi:10.5455/apd.13321Turabian Style

Peksen, Zuhal Cakmak, and Huseyin Avni Sahin. 2019. Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 418-425. doi:10.5455/apd.13321Chicago Style

Peksen, Zuhal Cakmak, and Huseyin Avni Sahin. "Research of marital adjustment and domestic violence among physicians." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 418-425. doi:10.5455/apd.13321MLA (The Modern Language Association) Style

Peksen, Zuhal Cakmak, and Huseyin Avni Sahin. "Research of marital adjustment and domestic violence among physicians." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 418-425. Print. doi:10.5455/apd.13321APA (American Psychological Association) Style

Peksen, Z. C. & Sahin, . H. A. (2019) Research of marital adjustment and domestic violence among physicians. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 418-425. doi:10.5455/apd.13321

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]