ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder

Nihal Yurteri Çetin, Müslüm Akdemir.

Abstract
Objective: The purpose of this research is to investigate the effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder (ASD). Methods: In this research, 24 ASD diagnosed chil-dren in two groups; one group that received no treatment except monthly routine child psychiatric follow-up and special education, and the other group that received additional music therapy were compared in terms of pre and post music therapy autistic symptoms and quality of life. The children in the music therapy group received twice-weekly forty minute sessions of improvisational music therapy for eight weeks by a music therapist. Autistic symp-toms were assessed with the Autism Behavior Checklist (AuBC) and quality of life was assessed with Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Results: There was statistically significant difference in relationship building, language skills, total scores of AuBC and in emotional quality of life scores of PedsQL between two groups after music therapy with no statistically significant difference in AuBC or PedsQL scores before music therapy. In addition, it was revealed that ASD children in music therapy group had statistically significant lower scores in relationship building, body-object use, language skills, social self-care, total scores of AuBC and statistically significant higher scores in emotional, social, school, psychosocial, total quality of life scores of PedsQL after music therapy com-pared to before. Discussion: In our research, it was revealed that music therapy provide additional positive results in autism spectrum symptoms and quality of life in children with ASD. These results obtained in our study were consistent with the literature and suggested that music therapy could be used as a complementary method in addition to routine treatment in children with ASD.

Key words: autism spectrum disorder, music therapy, improvisational music therapy, quality of lifeOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda müzik terapinin otizm belirtileri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, müzik terapinin otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda otizm belirtileri ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmada OSB’li iki grup 24 olgu, aylık rutin çocuk psikiyatri kontrolleri ve özel eğitim ve dışında herhangi bir eğitim veya tedavi almayan bir grup ile bunlara ek olarak müzik terapi alan diğer grup, müzik terapi öncesi ve sonrasına ilişkin otizm belirtileri ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. Müzik terapi grubundaki çocuklara müzik terapisti tarafından sekiz hafta süreyle, haftada iki kez 40 dakikalık improvizasyonel müzik terapi uygulanmıştır. Otizm belirtileri Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL), yaşam kalitesi Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ile belirlenmiştir. Sonuçlar: Müzik terapi öncesi için iki grup arasında ODKL ve ÇİYKÖ alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olup, müzik terapi sonrası için iki grup arasında ODKL ilişki kurma, dil becerileri, toplam ölçek puanında ve ÇİYKÖ duygusal yaşam kalitesi puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, müzik terapi grubundaki OSB’li çocukların müzik terapi sonrası öncesine göre ODKL ilişki kurma, beden-nesne kullanımı, dil becerileri, toplumsal-öz bakım, ölçek toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük puanlar aldıkları ve ÇİYKÖ duygusal, toplumsal, okul, ruhsal-toplumsal ve ölçek toplam puanlarında ise istatistiksel olarak anlamlı yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır. Tartışma: Çalışmamızda müzik terapinin OSB’li çocuklarda hem otizm spektrum belirtileri, hem de yaşam kalitesi açısından ek olumlu gelişmeler sağladığı saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen bu sonuçlar literatürle uyumlu olup müzik terapinin OSB’li çocuklarda rutin tedaviye ek olarak tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: otizm spektrum bozukluğu, müzik terapi, improvizasyonel müzik terapi, yaşam kalitesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nihal Yurteri Çetin
Articles by Müslüm Akdemir
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2190
Downloaded: 325


REFERENCES
1. Kennedy DW, Zinreich SJ, Shaalan H, Kuhn F, Naclerio R, Loch E. Endoscopic middle meatal antrostomy: theory, technique, and patency. Laryngoscope 1987;97(8 Pt 3 Suppl 43):1–9.
2. Endoscopic sinus surgery in Geriatric patients Rong-sang Jiang ENT Journal April 2001
3. http://www.drtbalu.com/fess.html
4. Endoscopic Maxillary Antrostomy: Not Just A Simple Procedure David Kennedy etal The Laryngoscope CV 2011 The American Laryngological, Rhinological and Otological Society, Inc.
5. http://www.drtbalu.com/Endo_dcr.html
6. http://www.drtbalu.co.in/dne.html

How to Cite this Article
Pubmed Style

Cetin NY, Akdemir M. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505


Web Style

Cetin NY, Akdemir M. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=12505 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.12505


AMA (American Medical Association) Style

Cetin NY, Akdemir M. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505Vancouver/ICMJE Style

Cetin NY, Akdemir M. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 02, 2020]; 20(4): 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505Harvard Style

Cetin, N. Y. & Akdemir, . M. (2019) [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505Turabian Style

Cetin, Nihal Yurteri, and Muslum Akdemir. 2019. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505Chicago Style

Cetin, Nihal Yurteri, and Muslum Akdemir. "[The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505MLA (The Modern Language Association) Style

Cetin, Nihal Yurteri, and Muslum Akdemir. "[The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 436-441. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.12505APA (American Psychological Association) Style

Cetin, N. Y. & Akdemir, . M. (2019) [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 436-441. Turkish. doi:10.5455/apd.12505