ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease

Hacer Akgül Ceyhun, İsmet Kırpınar.

Abstract
Objective: End stage renal disease (ESRD) is a growing public health problem. Many studies reported that psychiatric morbidities and disability of patients with ESRD are high and that transplantation is more psychologically advantageous than dialysis. We aimed to determine the risk factors affecting the psychiatric diagnosis of the patients who underwent renal transplantation and dialysis due to ESRD in our study. Methods: Forty-eight trans-plant recipients and 42 patients on maintenance receiving dialysis who have been followed up by Nephrology Unit of Atatürk University Medical Faculty and 43 healthy volunteers were included in the study. All subjects were assessed with Sociodemographic-Clinical Data Form, State and Trait Anxiety Inventory (STAI I-II), Hospital Anxiety Depression Scales (HADS) and the validated Turkish versions of Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID-I). Results: No statistically significant difference was found between the three groups in terms of age, gender, educational status, marital status and income status. In dialysis patients, the absence of active work experi-ence was higher than the other two groups. When the averages of the scale scores of the groups were compared, it was seen that the STAI-II, HAD anxiety averages were higher in the dialysis group than the other two groups. For transplant and dialysis groups it was detected that there was a positive correlation between KBY duration and STAI I-II, and dialysis duration and HADS scores. When the distribution of psychiatric disorders was examined in the groups according to SCID, the rate of depressive disorder in dialysis group was higher than in both groups. Discus-sion: In this study, it was found that depression was common in patients undergoing dialysis, and transplant patients had similar depression rates with the controls. It should be given priority to the diagnosis and treatment of depres-
sion as a risk factor that may affect the long-term general medical conditions of the patients with dialysis or kidney transplantation in addition to the biological evaluation.

Key words: adherence to medication; depression; dialyse; psychiatric diagnosis; renal transplantationSon dönem böbrek yetmezliği nedeni ile böbrek nakli yapılan veya diyaliz uygulanan hastalarda psikiyatrik tanı

Ozet
Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gittikçe artan bir halk sağlığı sorunudur. Birçok çalışma, SDBY hasta-larında psikiyatrik bozuklukların ve yeti yitiminin yüksek olduğunu, böbrek naklinin diyalize göre ruhsal açıdan daha avantajlı olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda böbrek nakli yapılan ve SDBY nedeniyle diyaliz uygulanan hastaların psikiyatrik tanı dağılımını ve risk etkenlerini belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü’nce izlenen 48 böbrek nakli, 42 diyaliz hastası ile 43 sağlıklı kontrol alındı. Tüm denekler Sosyodemografik-Klinik Veri Formu, Durumluk Süreklik Kaygı Ölçeği (STAI I-II), Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) ve DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) ile değerlendirildi. Sonuçlar: Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir durumu açısından her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Diyaliz hastalarında aktif iş yaşantısının olmaması durumu diğer iki gruptan daha yüksekti. Grupların ölçek puanlarının ortalamaları karşılaştırıldığında STAI-II, HAD anksiyete puan ortalamalarının diyaliz grubunda diğer iki gruptan daha yüksek olduğu görüldü. Nakil ve diyaliz grupları için kronik böbrek yetmezliği (KBY) süresi ile STAI I-II ve diyaliz süresi ile HADS puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Gruplarda psiki-yatrik bozuklukların SCID-I’e göre dağılımına bakıldığında diyaliz grubunda depresif bozukluk oranı iki gruptan da daha yüksekti. Tartışma: Bu çalışmada diyaliz uygulanan hastalarda depresyonun sık görüldüğü, nakil hastalarında kontrollerle benzer depresyon oranı bulunmuştur. Diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanan hastaların multidisip-liner yaklaşımla psikiyatrik değerlendirilmelerinin yapılması, hastaların uzun dönem genel tıbbi durumlarını etkile-yebilecek bir risk etkeni olarak depresyonun tanınması ve tedavisine öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli; depresyon; diyaliz; psikiyatrik tanı; tedavi uyumu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hacer Akgül Ceyhun
Articles by İsmet Kırpınar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2112
Downloaded: 172


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ceyhun HA, Kirpinar I, . [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474


Web Style

Ceyhun HA, Kirpinar I, . [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=12474 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.12474


AMA (American Medical Association) Style

Ceyhun HA, Kirpinar I, . [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474Vancouver/ICMJE Style

Ceyhun HA, Kirpinar I, . [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(4): 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474Harvard Style

Ceyhun, H. A., Kirpinar, . I. & (2019) [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474Turabian Style

Ceyhun, Hacer Akgul, Ismet Kirpinar, and . 2019. [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474Chicago Style

Ceyhun, Hacer Akgul, Ismet Kirpinar, and . "[Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474MLA (The Modern Language Association) Style

Ceyhun, Hacer Akgul, Ismet Kirpinar, and . "[Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 426-435. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.12474APA (American Psychological Association) Style

Ceyhun, H. A., Kirpinar, . I. & (2019) [Psychiatric diagnoses in patients with renal transplantation or dialysis made due to end stage renal disease]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 426-435. Turkish. doi:10.5455/apd.12474